Föräldraföreningen

Välkommna till Smedslättsskolans föräldraförening

Smedslättsskolans föräldraförening är en oberoende förening som arbetar för att skolan och dess omgivning skall vara så bra som möjligt för våra barn.

Varför en Föräldraförening?

 • SFF främjar ett naturligt samarbete mellan föräldrar, barn och skola.
 • SFF stöttar och påverkar skolledningen i frågor som rör barnen i dess skolmiljö och närområde.
 • SFF arbetar aktivt med förbättring inom olika intresseområden. Arbetet bedrivs av intressegrupper med utpekade projektledare:
  - Skolgårdsförbättringar
  - Trafikfrågor tex Bilfriseptember
  - Aktiv fritid tex  Kosmosklubben
  - Stipendier till elever
  - Anordnar föreläsningar inom aktuella frågor rörande barn och ungdomar
  - Samordnar insamlingsaktiviteter för våra elever såsom Smedslättsskolans dag, Poängjakten, Bytardag mm

Medlemsavgift

Föräldraföreningen är en ideell förening och finansieras av en frivillig årsavgift på 200:-/familj. Alla föräldrar är automatiskt medlemmar i föreningen. Genom att betala årsavgiften kan varje familj bidra till att stödja olika projekt i skolan.

Avgiften betalas till Plusgiro: 43 94 92-0

Välkommen att vara med du med!

Kontakta gärna oss på: foraldraforeningen@smedslattsskolan.se

Ordförande: Hanna Wistrand
Kassör: Paula Treutiger

Föreningens mål

Föräldrar behövs i skolan och en aktiv föräldraförening gör detta engagemang tydligt och effektivt. Föreningens mål är att påverka och agera i frågor som rör skolan och dess närmiljö, t.ex.;

 • Skapa arbetsgrupper i aktuella frågor t.ex. trafik och byggnation
 • Bevaka mobbingförebyggande arbete

Vad innebär det att vara Föräldraföreningens representant?

Varje klass utser två föräldrarepresentanter som skall vara delaktiga i Föräldraföreningens arbete under 1 till 2 år. Två gånger per termin kallas alla föräldrar till Föräldrarådsmöte med skolans ledning, under ledning av Rektor. Föräldraföreningens representanter skall närvara på dessa Föräldraråd. I samband med Föräldrarådsmötet håller Föräldraföreningen möte. Föräldraföreningen kan, vid behov, hålla fler möten under läsåret. Tanken är att de valda klassrepresentanterna sprider information om Föreningens arbete till övriga föräldrar i klasserna, och framför frågor och synpunkter från föräldrar till Föräldraföreningen.

Liten ordlista

Rektorsråd - Möte som Rektor bjuder in alla föräldrar till, dock är det ett obligatoriskt möte för de valda representanterna.
Föräldraföreningsrepresentant - Två föräldrar i varje klass väljs till representanter i Föräldraföreningen. Dessa kan väljas in i föreningens styrelse. Representanterna kan engagera sig i enskilda projekt och rapporterar till sin klass från Föräldraföreningen. Representanterna skall gå på de Föräldraråd som skolan anordnar.

Dela: