Personuppgiftslagen/sekretess

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I STOCKHOLM SKOLWEBB

Stockholm Skolwebb är ett it-system för att utbyta information mellan skola och hem, som gäller elevens utveckling och utbildning.

Syftet med att erbjuda vårdnadshavare en inloggning i Stockholm Skolwebb är för att kunna presentera aktuell information om elevs närvaro, frånvaro och kunskapsutveckling. Elevs närvaro och frånvaro registreras och sparas i en databas. Kunskapsutvecklingen redovisas i de skriftliga omdömena för varje ämne och sammanfattas i en individuell utvecklingsplan, IUP.

Syftet är även att skolan informerar hemmet på regelbunden basis om skolans planerade aktiviteter kring undervisningens innehåll såväl allmänt som specifikt för en elev, grupp eller klass.

Åtkomsten till uppgifterna kommer att vara starkt begränsad. Endast den personal inom skolan som har någon form av relation till en registrerad elev, exempelvis klasslärare och mentor, kommer att få åtkomst till uppgifter om eleven.

RÄTT TILL INFORMATION

Som vårdnadshavare har du rätt att få reda på vilken information om ditt barn som behandlas i Stockholm Skolwebb samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. Skolan är skyldig att vid ansökan en gång per kalenderår gratis lämna besked om vilka personuppgifter rörande ditt barn som behandlas i Stockholm Skolwebb. Ansökan ska göras skriftligen till Utbildningsförvaltningen och vara undertecknad av den sökande.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter för Smedslättsskolan är Utbildningsnämnden.

Ansökan skickas till
Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 220 49
104 22 Stockholm.se 
Telefonnummer: 08 - 508 33 000 
e-postadress: registrator.utbildning@stockholm.se
 

Dela: