Till innehåll på sidan

Policy vid ansökan om ledighet för elever

Skolplikten i Sverige gäller alla elever från årskurs 1 till årskurs 9.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret, dessa uppgår till 178. Där av är elevers undervisningstid fastställd och garanterad dem genom skollagen. Enligt 7 kap.18§ skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna av rektor beviljas kortare ledigheter för enskilda angelägenheter. I de fall det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Semester är inte ett synnerligt skäl för längre ledighet, de bör därför förläggas i samband med skolloven.

I Smedslättsskolan har vi högt ställda förväntningar på våra elever när det gäller att de ska nå sina kunskapsmål. Det ställer höga krav på undervisningens kvalitet och närvaron i skolan. Att hämta in kunskaper i efterhand är sällan möjligt då stora delar av undervisningen sker på diskussionsbasis och genom studiebesök eller under laborativa lektioner.

Följande gäller för läsåret 2020/2021

  • Varje klasslärare har möjlighet att bevilja upp till 3 dagars ledighet/läsår.
  • Ledigheter utöver 3 dagar handläggs av rektor som kan bevilja ytterligare dagar.
  • Lärarna kan inte förväntas planera skolarbete och skicka med elever som är lediga.
  • Vid beviljad ledighet ansvarar du som vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.
  • Minsta antal dagar i förväg som en ledighetsansökan kan göras är 7 dagar.

Ansök om ledighet i digitalt i Skolplattformen eller hämta hem - Ansökan om ledighet för elev i grundskolan

Dela: